Harddraverijvereniging Lisse & omstreken

Notulen van de 120e Algemene Ledenvergadering

Harddraverijvereniging ‘Lisse & omstreken’

Notulen van de 120e Algemene Ledenvergadering gehouden op vrijdag 11 januari 2019
in het sociaal-culturele centrum ‘t Poelhuys te Lisse.

 
1. Opening
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en verwelkomt aanwezigen.
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van : Rob vd Poll, Theo & Ria vd Lans, Ad & Margriet van Zelst, Marga Kortekaas, Rob Veldhoven en Piet Ruigok. De laatste 2, bestuursleden, zijn geveld door de griep.
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de steun die ontvangen is gedurende dit jaar na het overlijden van ons ere lid Henk van der Kroft, bestuurslid RobSlootbeek, en medewerker Piet van Dijk. Het geeft een hecht familiegevoel.

2. Verslag van de vorige algemene ledenvergadering
De secretaris leest een samenvatting voor van het verslag van de 119e algemene ledenvergadering, gehouden op vrijdag 12 januari 2018.

3. Jaaroverzicht 2018
De volgende zaken werden in de verslag aan de orde gesteld.
In februari overleed oud bestuurs- en erelid Henk van der Korf (21 februari). Hij was de initiatiefnemer van de maandagavond spelen.
Begin van 2018 werd bekend dat bestuurslid Rob Slootbeek ziek was; ’t duurde nog weken voordat duidelijk werd wat de oorzaak was.Helaas kwam zijn afscheid op 23 juli, zoveel eerder dan een ieder had kunnen bedenken.
Zo kwam het definitieve afscheid van medewerker Piet van Dijk op 10 augustus ook zeer snel. Hij mocht niet meer meemaken dat hij 40 jaar medewerker zou zijn van de vereniging.
Hiermee verliezen wij als vereniging 3 zeer betrokken personen die zich vele jaren voor de vereniging hebben ingezet.
Het aantal leden bedroeg in december 2017: 2435 ; en per 1 december 2018 zijn dat er 2472, waarvan 2267 leden met automatische incasso en 205 zonder incasso.
De kermisverpachting vindt plaats op 4 januari 2018. Met het uiteindelijke bedrag van 75.046,00 euro aan pachtinkomsten is de kermiscommissie zeker niet ontevreden..
Dit jaar hebben we 3 hoofd sponsoren, Garagebedrijf H. Schneider, Cremer Speciaalmachines B.V., en BES Event Service noteren als sponsor. Daarnaast hebben we 43 Vrienden. De Kookstudio Hillegom, Stairz Traprenovatie en Haven4 werden nieuwe Vrienden dit jaar.
De volgende nieuwe evenementen worden in 2018 gerealiseerd : het Fifa 1818 game event, bingomiddag met loterij, georganiseerd door Leny van Ruiten,, de obstacle bootcamp; een run door het Keukenhofbos waarbij gebruik gemaakt werd van de hindernissen die gebruikt worden voor het Eventing evenement. Een gedichtenquiz bij de Volksuniversiteit, ringsteken met scootmobielen, de laarzenpadwandeling, een kinderspeur- en puzzeltocht en een korenfestival toegevoegd aan ons programma.
Tevens krijgt de opening van de kermis een andere opzet. Geen ballonnen meer, maar met een, milieu-vriendelijke, poppenkastvoorstelling waarbij met een startsirene de kermis werd gestart.
Het koersbal heeft een andere locatie gekregen en is verplaatst naar De Beukenhof. De website is in 2018 vernieuwd en voorzien van een nieuwe frisse layout en de onderliggende technologie is gewijzigd.
In totaal werden 1995 kaarten verkocht via de webwinkel, waarvan 1300 kaartjes voor LDD Slam FM bezoekers. (bijgaande info).
Op zaterdagmiddag 25 augustus vindt de medewerkersmiddag plaats bij bierbrouwerij Klein Duimpje te Hillegom en kan er, behalve bier drinken, – proeven en kijken naar het brouwproces, ook paintball gespeeld worden aan de overkant van de Leidse straat. Het 1e exemplaar van het programmaboekje wordt in ontvangst genomen door de 2 ere-leden Rene Stembert en Karel van Dongen. Jaren zijn zij bezig geweest met het digitaliseren van het archief en de vele, vele foto’s. Het foto archief is tevens aangevuld met foto’s geschonken door voorheen Foto Mieloo. In aanloop naar het jubileumjaar in 2022, werden er dit jaar bij 29 winkeliers in de etalage foto’s geplaatst die zorgden voor een fotowedstrijd.
De medewerker van het jaar 2018 is Erik van Wieringen; hij was de initiatief nemer voor de “Ik hou van Lisse quiz” en Laarzenpadwandeling. Hij droeg zijn prijs op aan zijn overleden vader die ook veel voor de vereniging heeft betekend.
De aanmoedigingsprijs is voor Cynthia van Dongen & Claudia Mens. Zij vormen samen met Marjolein van der Velde, die vorig jaar deze prijs ontving, en de bestuursleden Martijn en Henk, de organisatie van de evenementen in het paviljoen, onder de naam van Lisse Draaft Door.
De activiteiten in het paviljoen startten met het openingsconcert. Erik Waerts samen met het Symfonieorkest Bloembollenstreek stonden weer garant voor een mooie uitvoering samen met Laura Trompetter, percussioniste, en de groep The Magic Mumble Jumble.
“LDD in Concert” en het optreden van Da Capo werden wederom herhaald. Nu echter “binnen” in het onderkomen van Da Capo dit i.v.m. het slechte weer.
Zaterdag werd voor de 40x de vaartocht voor gehandicapten georganiseerd. De drijvende kracht achter dit evenement is Piet Turk, die dus ook voor de 40e keer mee ging.
Ook bij PSV Hubertus werd er een jubileum gevierd. De heer Slotjes bouwde dit jaar voor de 30x de hindernissen voor de paardencross in het Keukenhofbos.
Het weer van de zondag was zo slecht dat de gehele zondag totaal verregende: alle kinderspelen op ’t Raadhuisplein werden weliswaar wel opgebouwd, maar er kwamen geen deelnemers op af en al ruim voor tijd werd alles weer afgebroken. De motortoertocht, solexrace en ringsteken op het Vierkant werden afgelast. Daarentegen was het weer tijdens de kermis prima en werden er goede zaken gedaan. Ook de donderdag was eindelijk weer eens een heerlijke zonnige dag. Tijdens het openingswoord vroeg de voorzitter om een minuut stilte voor harddraverijman in hart en nieren, Rob Slootbeek en dat zorgde voor een emotioneel moment. Ook indruk maakte het bezoek van mevrouw Lidy Zonneveld aan de draverij. Dit verzoek kwam via de Stichting Ambulance Wens Rotterdam, die de Lissese per brancard en met samenwerking met de Technische Commissie de laatste wens in vervulling liet gaan. In het zonnetje genoot mevrouw Zonneveld van de gehele ambiance.De winnaar van de draverij werd Ruud Pools met Donate Groenhof. In de finale versloeg ze Hero Balwin en Southwind Raptor werd 3e. De record totalisatoromzet bedroeg het bedrag van 75.542,00 euro. De prijsuitreiking door de burgemeester mevrouw Lies Spruit, vond wederom plaats in Danscentrum Welkom. Ook dit jaar konden wij wederom rekenen op de medewerking van Amfi ’66 met schitterende filmbeelden.

De secretaris eindigt haar verslag met een woord van dank aan allen die zich hebben ingezet voor het welslagen van de voorbije feestweek.

De voorzitter stelt vast dat het verslag geen aanleiding geeft tot vragen of kanttekeningen. De vergadering stemt in met het jaarverslag over 2018. Monique wordt bedankt voor haar inbreng.

4. Financieel verslag 2018 De vereniging start op 1 december 2018 met een kapitaal van 75.631e. De ontvangsten van de kermis bedragen 75.431, tegen de kosten van de kermis van 18.268. De kosten van de T.C. bedragen 12.049. De commissie Publiciteit heeft een positief saldo van 5.148, evenals de verenigingskosten van 3568e. De kosten van de commissies van de bestuursleden Cors, Martijn, Henk en Rene bedragen 52.791 in totaal.
Het uiteindelijke resultaat over 2018 komt neer op een positief saldo van 1038,00 euro.

De heer Dick Walraven, meestal op de achtergrond opererend als ledenadministrateur, wordt dit jaar door de voorzitter in het zonnetje gezet met een bos bloemen. Dit voor zijn jarenlange verdienste, maar wel met een kleine “kanttekening” dat dit geen vrijblijvend gebaar is, maar met de hoop dat volgend jaar de grens van 2500 leden wordt overschreden……… er wordt een lat gelegd……..

5. Verslag 2018 van de kascommissie Namens de kascommissie leest Maarten Lagerberg het verslag voor van de op 8 januari 2019 ten huize van de penningmeester uitgevoerde controle van de financiële administratie. Voor toelichtingen op beleidsmatige aspecten waren ook de bestuursleden Tom Rooijakkers en Piet Ruigrok present. Met een adequate toelichting op het beheer en antwoorden op gestelde vragen verkreeg de commissie een nauwgezet en vertrouwd beeld van de financiële huishouding.
Overeenkomstig het advies van de kascommissie besluit de ledenvergadering de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor respectievelijk het gevoerde beheer en beleid. De samenstelling van de kascommissie wijzigt. Maarten Lagerberg treedt af. Omdat betrokkene nu een derde controleperiode afsluit, wordt hij verrast met een attentie in de vorm van een fles wijn. Thijs Beelen en D. Schopman worden benoemd tot respectievelijk lid en plaatsvervangend lid. Zittende leden zijn Hans Hoogkamer en W. Rosdorff.

6. Bestuursverkiezingen De bestuursleden Rob Veldhoven en Henk van Dongen zijn aftredend en herkiesbaar. De beide heren worden met applaus weer herkozen. De heer Mark van Noort, al jaren lid van de Technische Commissie, wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. En ook Jasper de Jong, die zijn sporen al volop verdiend heeft als penningmeester van de Bond van Kortebaandraverijen, wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid. Ook beide heren worden door de vergadering als bestuurslid welkom geheten.
Hiermee komt het aantal bestuursleden, na vele jaren, weer op 11 leden.

7. Bestuursmededelingen De voorzitter doet verslag van de jaarvergadering van de Bond van Kortebaan Draverijen. Dit jaar is de omzet van alle Kortebanen de 9 ton gepasseerd. Santport spant de kroon met 131.000e. Door de op komst zijnde Wet op de Kansspelen in 2021, is de kans klein dat Runnerz deze Wet zal gaan overleven. De bedoeling is om de diverse Gemeenten te betrekken bij het voeren van actie om de effecten die de invoering van de Wet zal hebben op het voortbestaan van de Draverijen in Nederland, onder de aandacht te brengen in Den Haag.

De contouren voor het jubileumjaar 2022 beginnen zich af te tekenen en zullen komende jaren verder uitgewerkt worden. Elke vorm van hulp hierbij wordt op prijs gesteld.

8. Vaststelling contributie 2019 Het bestuur stelt voor om de contributie te handhaven op 10 euro voor het komende verenigingsjaar.

9. Rondvraag en sluiting De heer Aad onderwater merkt op dat de bezorging van het boekje in Berkhout en Eikenhorst te wensen over laat. Hij stelt voor om dit, samen met Leni van Ruiten te willen verzorgen.
Daarna vraagt Aad de vergadering om een applaus voor het bestuur voor zijn inspanning over 2018.

Tot slot bedankt de voorzitter fotograaf Kok van Luijk, Peter van Ooijen voor de beelden en de fa. Brouwer voor de oliebollen. Hij wenst de aanwezigen veel plezier tijdens het informele vervolg met de gebruikelijke loterij. Niets meer aan de orde zijnde de sluit de voorzitter om 21.06 uur de vergadering.

De secretaris,                                                          De voorzitter,
M.E.M. Ten Holter – van Kimmenaede               Th.M. Rooijakkers

Laatste nieuwsberichten

Harddraverij op Omroep West

Harddraverij op Omroep West

Interview Harddraverij op Omroep West KLIK HIER ...
Verder Lezen
Feestweek 2020 weer voorbij

Feestweek 2020 weer voorbij

Een gewone vrijdagochtend vandaag. Normaal gesproken ontwaakt het dorp na een feestweek met een kater dat de feestweek weer afgelopen ...
Verder Lezen
Deelnemers Kortebaandraverij Lisse=Duindigt

Deelnemers Kortebaandraverij Lisse=Duindigt

Klik HIER voor alle bijzonderheden over de Kortebaandraverij Lisse=Duindigt Klik HIER voor het programma van de Kortebaandraverij Lisse op 24 ...
Verder Lezen
Een HDV weekend om niet te vergeten

Een HDV weekend om niet te vergeten

De feestweek is voorzichtig van start gegaan met activiteiten voor jong en oud. Op vrijdagavond was het een drukte op ...
Verder Lezen

Jaarmarkt

Schrijf je hier in voor de jaarmarkt!

Sponsoring

Bekijk hier alle sponsor mogelijkheden!

Word lid

Word lid van onze fantastische vereniging!

Winkelwagen Product verwijderd Undo
  • No products in the cart.