Harddraverijvereniging Lisse & omstreken

Notulen van de 121e Algemene Ledenvergadering

Harddraverijvereniging ‘Lisse & omstreken’

Notulen van de 121e Algemene Ledenvergadering gehouden op vrijdag 10 januari 2020
in het sociaal-culturele centrum ‘t Poelhuys te Lisse.

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering iets na 20.00 uur. Hij is blij verrast door de “volle bak” in de toneelzaal van ’t Poelhuys. Er zijn 202 leden aanwezig en dat zijn er ca 40 meer dan vorig jaar. Naast een hartelijk welkom zijn er de beste wensen voor het nieuwe jaar en wenst de voorzitter een ieder een plezierige avond toe.
Afgemeld hebben zich Marco Galdeij, Coby van den Nouland en Rene Stembert.
De opzet van deze bijeenkomst is gelijk aan die in vorige jaren: eerst is er het formele gedeelte met een terugblik op het verenigingsjaar 2019. In de pauze is er de gebruikelijke traktatie op oliebollen door de firma Gerard Brouwer junior. In het informele gedeelte zijn er de traditionele verloting en een muzikaal optreden van de Beats & Bubblz. Ook wordt de videoregistratie van de voorbije feestweek, samengesteld door Amfi’66, video- en filmclub voor De Bloembollenstreek e.o., getoond.

  1. Verslag van de vorige algemene ledenvergadering

Het verslag van de 120e algemene ledenvergadering is na te lezen op de website, en zal niet (meer) worden voorgelezen om de vergadering levendig te houden.

  1. Jaarverslag 2019 van de secretaris

 Monique Ten Holter leest het jaarverslag 2019 voor.
– De kermisverpachting is op 5 jan en komt uit op een bedrag van € 73.679,–. De kermisbranche investeert in nieuwe attracties, die ook in Lisse aanwezig zijn.
– Bij 2267 leden wordt in mei de contributie afgeschreven.
– Tot de hoofdsponsors dit jaar behoren:  H. Schneider, Autohandel, Demontage en Garage,Cremer Speciaalmachines B.V., BES Event Service en Goodnight Slaapkamers. Daarnaast heeft de vereniging dit jaar 44 Vrienden (subsponsors).
– 31 juli overlijdt  de heer Jan Eichhorn, een medewerker waar de TC op de draverijdag altijd kon rekenen.
– Het nieuwe evenement in 2019 is de Poldercross. Met ruim 200 deelnemers, veel toeschouwers en schitterend weer zorgen voor een zeer geslaagde 1e editie.
– Da Capo introduceert op de vrijdagavond “Maestro”. 4 prominente Lissers doen mee en Huug Tielemans wint de onderlinge strijd.
– Aangezien hij niet aanwezig kon zijn ben de medewerkersmiddag en ook niet tijdens de feestweek worden Dick Siebelt verrast tijdens een avondje met zijn commissie en ontvangt hij, blij en zeer verrast de onderscheiding voor Medewerker van het jaar.
– De medewerkersmiddag vindt plaat bij Strandplaats Nederzandt op zaterdagmiddag 31 augustus. Daar ontvangt Nikee Slobbe de aanmoedigingsprijs voor jonge en succesvolle jonge medewerkster. Zij ondersteunt bij de Seniorenmiddag, de Autopuzzeltocht, ’t bierpongen, de kinderspeurtocht en de Poldercross. Tijdens deze bijeenkomst nam de heer Bert van Dooijeweerd, directeur van Runnerz, het 1e programmaboekje in ontvangst.
– In het paviljoen (Lisse Draaft Door) is de 1e activiteit het openingsconcert met het optreden van het Jeugd Symfonieorkest Bloembollenstreek met de nieuwe dirigent dhr  Dick Hesselink. Verder treden op hoornist Morris Kliphuis met zijn trioformatie Kapok en later zanger Tom de Jong.
– PSV Hubertus organiseert voor de 50e keer Eventing, de Taptoe beleefde zijn 40e editie en Henk Cederhout neemt na 25 jaar afscheid als organisator van dit evenement. Ook de autopuzzeltocht werd voor de 50e keer georganiseerd.
– De webwinkel is vernieuwd. Inschrijvingen en betalingen kunnen nu ook voor ander evenementen; ook met toepassing van de ledenkorting. Meer dan 2300 kaarten werden verkocht via de webwinkel. Het scannen op basis van de barcodes ging prima en snel.
– De draverij dag start met regen, zoveel regen zelfs dat de baan afgekeurd werd. Uiteindelijk na het bijstorten van zand kon de wedstrijd toch om 15u van start gaan.Pikeur Linsey Pegram won met Southwind Raptor in de kamprit van Rick Weter met Eliott Charisma. Hij nam de rit over van Lindsey aangezien zij de finale met 2 paarden bereikt had. John de Leeuw werd 3e met Chief One. De totalisatoromzet bedroeg 69.923,50. De prijsuitreiking door de burgemeester mevrouw Lies Spruit vond plaats in de gezellige ambiance van Danscentrum Welkom.

Ÿ Met medewerking van Amfi’66, video- en filmclub voor De Bloembollenstreek e.o. werd de gehele feestweek weer op film vastgelegd. Alle beeldverslagen tot nu toe zijn te volgen op www.hdv-lisse.nl
Ÿ Ook dit jaar was er een goede samenwerking met de lokale en regionale pers.

De secretaris eindigt haar verslag met een woord van dank aan allen die zich hebben ingezet voor het welslagen van de voorbije feestweek. 

  1. Verkort Financieel verslag 2019

 Met de voorzitter als woordvoerder komen vele financiële en organisatorische aspecten van de feestweek voor het voetlicht.

Ÿ De kermisverpachting van 75.630  zorgde na aftrek van de kosten van 21.238e voor een positief saldo  voor de kermiscommissie van 53.091e.

Ÿ De draverij en tc worden samengevoegd voor de financiele afrekening. De kosten bedragen 58.161 en de opbrengsten waren 43.108 , waardoor Jasper de Jong als penningmeester een negatief saldo noteerde van 15.053.

Ÿ De commissie Publiciteit komt tot een positief resultaat van € 4752,–.

Ÿ Een viertal Evenementencommissies is verantwoordelijk voor de organisatie van de circa 80 evenementen. Navolgende voorzitters/penningmeesters zijn verantwoordelijk: Cors van der Putten/Ben Thomas; Martijn van Noort/Marjatta van Noort; Henk van Dongen/Rob Duivenvoorde. Het totaal van de evenements kosten kwam uit op € 58.423,–.

Ÿ Onder de paragraaf Verenigingszaken ressorteren alle inkomsten en uitgaven betreffende de ondersteunende diensten, zoals sponsoring, inning contributies, vergaderkosten waaronder de ledenavond, drukwerken, leges, representatie enz.
Het betreft vooral de werkterreinen van de secretaris Monique Ten Holter, alsmede ICT’er en plaatsvervangend penningmeester Piet Ruigrok.
Mede dankzij het zorgvuldig financieel beheer van beide bestuursleden en hogere inkomsten uit sponsoring kon een batig saldo van circa € 12.459,– worden genoteerd.

De jaarrekening 2019 sluit met een tekort van € 3.174,00. Dekking van het tekort geschiedt ten laste van het eigen vermogen. Dit is wel inclusief een dotatie aan de “jubileum pot” van 3.000e.

Aan het eind van het verslagjaar bedraagt het verenigingskapitaal € 72.456,–.

  1. Verslag 2019 van de kascommissie

Namens de kascommissie leest Wim Rosdorff het verslag voor van de op 7 januari 2019 ten huize van de penningmeester uitgevoerde controle van de financiële administratie. Voor toelichtingen op beleidsmatige aspecten was ook de voorzitter Tom Rooijakkers present.
Met een adequate toelichting op het beheer en antwoorden op gestelde vragen verkreeg de commissie een nauwgezet en vertrouwd beeld van de financiële huishouding. Vastgesteld is dat het vermogen en de reserves voldoende financiële basis vormen voor de toekomst.
Overeenkomstig het advies van de kascommissie besluit de ledenvergadering de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor respectievelijk het gevoerde beheer en beleid. Daarmee besluit de vergadering ook haar goedkeuring te verlenen aan het financiële verslag over 2019.
De samenstelling van de kascommissie wijzigt. Wim Rosdorff treedt af. Betrokkene ontvangt voor zijn inbreng een fles met geestrijk vocht.
Dick Schopman en Peter Bongaerts worden benoemd tot respectievelijk lid en plaatsvervangend lid.
Zittende leden zijn Hans Hoogkamer en Thijs Beelen .

  1. Bestuursverkiezingen

Aftredend en niet herkiesbaar is Piet Ruigrok. Bestuurslid sinds 12-12-2008. Voordat hij bestuurslid werd was Piet reeds actief binnen de vereniging. Hij verzorgde de Bingodansavond en was de penningmeester van de maandagavondcommissie toen Tom daar ook nog voorzitter van was. Hij werd benaderd als opvolger van Rene Stembert, maar hier lag niet helemaal zijn hart. Piet heeft meer gevoel bij automatisering en hij stapte op een goed moment het bestuur binnen. Zijn expertise werd ingezet bij de kermisverpachting, de ledenadministratie, de website en het electronisch reserveren en betalen. Daarnaast werd hij wel 2e penningmeester. Piet heeft ook bij andere activiteiten zijn inbreng gehad; elke bestuurslid kon op hem rekenen.

Zeker als er ook met geld “gewerkt” moest worden. Piet is een buitenmens en vooral wateractiviteiten hebben zijn voorkeur. Dat kwam ook tot uiting bij bestuursactiviteiten en medewerkersmiddagen waarbij hij bij de organisatie betrokken was.

Gelukkig is Piet niet “verloren” voor de vereniging. Een aantal activiteiten zal hij nog blijven doen binnen de vereniging. Piet ontvangt een bon voor een “uitje” in de vorm van een drankje en hapje bij een locatie aan het strand in Noorwijk. Mirjam ontvang een boeket voor haar steun al die jaren.

Piet vraagt een moment het woord en bedankt Dick Walraven, Peter van Ooijen en Niels van Berkel in het bijzonder voor hun samenwerking. Daarnaast ook alle bestuursleden voor de prettige tijd met elkaar.

Eveneens aftredend en niet herkiesbaar is Martijn van Noort, samen met Piet is hij in de bestuursvergadering van 12-12-2008 benoemd als jongste bestuurslid ooit bij de Harddraverijvereniging. Tijdens zijn 11 jarige bestuursperiode is het bestuur aanwezig geweest bij zijn trouwerij en hebben wij mee mogen maken dat Martijn 2x vader is geworden. Als enthousiast bestuurslid heeft hij de evenementen op de het “Raadhuisplein” naar een hoger niveau gebracht en er een groot evenemententerrein van gemaakt. Ook wilde Martijn andere zaken “groots” aanpakken met gevolg grotere budgetten. Hij wilde een eigen plek om muziekevenementen voor jong en oud te kunnen organiseren. Dat was een grote wens van Martijn, die hij in 2014 voor de 1e keer heeft gerealiseerd. Onder de naam “Lisse Draaft Door” wordt dit in ons paviljoen 3 dagen lang georganiseerd.
Hij heeft zich sterk gemaakt voor zelfstandigheid binnen zijn commissie.

Martijn neem t woord en bedankt voor alle ervaringen die hij heeft meegemaakt. Hij heeft er veel van geleerd.
Door Theo van der Lans benaderd en overgehaald om bestuurslid te worden, heeft hij daar geen spijt van gekregen. Door de diversiteit van de bestuurs- en commissieleden heeft hij geleerd om soms anders naar zaken te kijken.
Hij doet n oproep m.n. aan jongeren om in een bestuur plaats te nemen; doe het voor jezelf, niet voor anderen; een zeer leerzame tijd, waarbij je leert voor de rest van je leven.
De voorzitter vraagt aan de vergadering om in te stemmen met de benoeming van de beide heren tot ere-lid. Met een applaus wordt dit bevestigd.

De heer Rene Slobbe is aftredend en herkiesbaar en dit wordt ook met een applaus bevestigd.
De werkzaamheden van Martijn worden gedeeltelijk overgenomen door Henk & Rene. Het bestuur hoopt volgend jaar een nieuw bestuurslid te kunnen benoemen.  

  1. Bestuursmededelingen

Nieuws vanuit het bondsbestuur. Dit jaar is landelijk de grens van 1milj omzet overschreden. Santpoort had de max omzet van 147.000e. Bij 20 KB was de omzet meer dan in 2018. Helaas is Lisse 1 van de verenigingen waarbij dat niet het geval was.
Het 1e overleg met de minister en staatssecretaris m.b.t. de nieuwe Wet op de Kansspelen leverde geen resultaat op. Nadat het Bondsbestuur bij de betreffende gemeenten de Burgemeesters erbij betrokken en daarmee ook de pers er meer aandacht voor kreeg, is er wel aandacht gekomen door de politiek. Dit heeft een overgangsregeling tot 2025 tot gevolg gehad.
Een ander initiatief is het collectief aanvagen om te worden toegelaten tot het Immaterieel Erfgoed. Dan zou de KB draverij beschermd worden. Om de aanvraag kracht bij te zetten zou de medewerking van de leden gewenst zijn, in de vorm van een handtekening actie.
Er is afscheid genomen van Manus Bouwmeester, als stalmeester. Hij wordt opgevolgd door Wim van Buitene. Jaap van Rijn is de jongste trainer……….

Het bestuur is bezig met de organisatie voor het jubileumjaar 2020.    

  1. Vaststelling contributie 2017

Hoewel het boekjaar werd afgesloten met een klein tekort mag worden vastgesteld dat de financiële huishouding van de vereniging gezond is.
Voorgesteld wordt om de contributie te handhaven op € 10,– per gezin bij betaling via automatische incasso.
De vergadering stemt in met het voorstel.

  1. Rondvraag en sluiting

Ruud kortkaas vraagt naar de regels van de NDR m.b.t. het berijden van 2 paarden die uiteindelijk, zoals in Lisse tijdens de 4e omloop, tegen elkaar uit zouden moeten komen. Jasper neemt het woord en geeft aan dat de berijder dat zelf mag bepalen.
Dhr. Romijn stelt voor om de 1e verliezer weer terug te laten keren in de 4e omloop.
Aad Onderwater vraagt een applaus voor de 2 oud bestuursleden die al vele jaren bezig zijn met het archiveren van verenigingsmateriaal.

De feestweek is wederom zonder incidenten verlopen. Dit is mede mogelijk gemaakt door de leden, medewerkers en Lissers zelf. Tevens dankt de voorzitter zijn medebestuursleden en de vele medewerkers voor hun belangrijke inbreng. Hij wenst de aanwezigen veel plezier tijdens het informele vervolg met de gebruikelijke loterij onder leiding van bestuurslid Rob Veldhoven.
Er volgen woorden van waardering voor de firma Brouwer voor de traditionele traktatie op de overheerlijke oliebollen, voor Peter van Ooijen en Rob van der Linden voor hun belangrijke inbreng in de beeldpresentaties en voor het bedienend personeel van ‘t Poelhuys.

Niets meer aan de orde zijnde de sluit de voorzitter om 21.35 uur de vergadering.

De secretaris,                                                  De voorzitter,

M.E.M. Ten Holter – van Kimmenaede               Th.M. Rooijakkers

 

Laatste nieuwsberichten

BEN JIJ ONZE NIEUWE BINGO MASTER?

BEN JIJ ONZE NIEUWE BINGO MASTER?

Voor de Bingo Dansavond tijdens de feestweek in September zoeken we nog enthousiaste Bingo Masters 😊. Bart staat al te ...
Verder Lezen
Koop het Lissers DoorDravertje voor vaderdag!  16 juni ophalen.

Koop het Lissers DoorDravertje voor vaderdag!  16 juni ophalen.

Via onze site kun je het Lissers Doordravertje natuurlijk nog steeds bestellen Donderdagavond 16 juni van 19:00 tot 20:30 uur ...
Verder Lezen
11 & 12 juni het HDV Familieweekend.

11 & 12 juni het HDV Familieweekend.

Middeleeuws festival bij ’t Huys Dever Op zaterdag 11 juni gaan we terug in de tijd met het Middeleeuws festival ...
Verder Lezen
12 juni Familiefietstocht

12 juni Familiefietstocht

In het kader van ons 150 jarig bestaan organiseren wij op 12 juni een familiefietstocht. Lisse is gewend dat de ...
Verder Lezen

Jaarmarkt

Schrijf je hier in voor de jaarmarkt!

Sponsoring

Bekijk hier alle sponsor mogelijkheden!

Word lid

Word lid van onze fantastische vereniging!